Colorful mountain in Danxia landform in Zhangye, Gansu of China